Wrzesień '21

po wt śr cz pt so nd
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
12
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
18
19
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
25
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
Zobacz cały kalendarz >
Archiwum koncertoweArchiwum Informacji

WYTYCZNE – ROZWIĄZANIA w związku z COVID-19

W związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 FŁ przyjęła pewne konieczne rozwiązania. Wszystkie osoby wchodzące do budynku FŁ są zobowiązane do kierowania się poniższymi wytycznymi.

Zasady ogólne. INSTRUKCJA dotycząca bezpiecznego zachowania w pracy:

1. Wejście służbowe i wejście dla melomanów chcących dokonać zwrotu niewykorzystanego biletu jest możliwe jedynie przez portiernię Filharmonii.
2. Przy wejściu do Filharmonii, w portierni, pracownicy, jak i osoby trzecie wchodzące na teren Filharmonii, zobowiązani są zdezynfekować dłonie dostępnym na miejscu płynem odkażającym.
3. Każdy pracownik i osoby trzecie wchodzące na teren Filharmonii poddawane są badaniu temperatury ciała przez pracownika ochrony przebywającego w portierni.
Za prawidłową uznaje się temperaturę nieprzekraczającą 37,5 stopnia C.
Badania temperatury ciała nie wykonuje się osobom wchodzącym do budynku Filharmonii jedynie w celu zwrotu biletów.
4. Każdy pracownik jest zobowiązany bezwzględnie pamiętać o wpisywaniu się na listę obecności, w każdym z dni, w których jest się obecnym fizycznie w pracy, w siedzibie Filharmonii.
5. Kontrahenci oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących wchodzący na teren Filharmonii każdorazowo muszą wpisywać się do książki wejść i wyjść. Jeśli nie jest absolutnie konieczne, aby ww. osoby poruszały się po budynku Filharmonii, powinny one zostać obsłużone w przestrzeni holu, na parterze za portiernią.
6. Pracownicy są wyposażeni przez Filharmonię w maseczki zasłaniające nos oraz usta i są zobowiązani do bezwzględnego ich stosowania, gdy nie jest możliwa praca w odległości min. 1,5 metra od innego pracownika.
7. Podczas pracy każdy pracownik powinien często myć i odkażać ręce. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się w każdym miejscu do tego przeznaczonym. Środki dezynfekujące są ogólnie dostępne w wybranych miejscach w budynku, w formie 3 dozowników wiszących w stałych miejscach oraz 4 mobilnych, ustawianych według potrzeb.
8. W trakcie dnia pracy pomieszczenia, w których znajdują się pracownicy, powinny być regularnie wietrzone, nie rzadziej niż 3 razy w ciągu doby.
9. Jeżeli pracownik ma objawy charakterystyczne dla COVID-19, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu lub koordynatorowi do spraw zdrowotnych oraz po uprzedzeniu o tym fakcie opuścić miejsce pracy w celu skontaktowania się z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli objawy COVID-19 wystąpiły u pracownika w miejscu innym niż siedziba Filharmonii, powinien koniecznie tam pozostać i skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.
10. Jeśli pracownik ma inne objawy chorobowe niż charakterystyczne dla COVID-19, wskazujące jednak na infekcje o podobnym charakterze, powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić przełożonego lub koordynatora do spraw zdrowotnych oraz, w zależności od sytuacji, skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i uzyskać zwolnienie lekarskie lub też wystąpić z wnioskiem o możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny.
11. Łazienki, toalety, jak również klamki drzwi, przyciski w windzie itp. są myte i odkażane regularnie,
z tym zastrzeżeniem, iż miejsca użytkowane stale – nie rzadziej niż 3 razy w ciągu doby.
12. W razie jakiejkolwiek sytuacji zagrażającej zdrowiu pracowników należy ten fakt niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu.
13. W okresie panującej epidemii organizowanie wszelkiego rodzaju zebrań jest zabronione, z wyjątkiem tych, na które uprzednio wyrazi zgodę Dyrektor naczelny Filharmonii.
14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości zauważone w użytkowanych pomieszczeniach, szczególnie te mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być natychmiast zgłoszone odpowiednim służbom w Filharmonii.
15. W okresie panującej epidemii w celu zapewnienia przewietrzania pomieszczeń czystym powietrzem pozbawionym niebezpiecznych patogenów należy wszystkie centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne przestawić na pracę bez recyrkulacji, tzn. na pracę wyłącznie „na powietrzu zewnętrznym”.
16. Wszyscy pracownicy Filharmonii Łódzkiej przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Zaznaczenie odpowiedzi TAK w którymkolwiek punkcie eliminuje prawo przebywania w obiekcie FŁ.
17. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych i oznakowanych pojemników.

Treść OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA, które musi podpisać każda osoba przebywająca w budynku FŁ:

W związku z epidemią COVID-19 Zgodnie z rekomendacją GIS, powstałą na wniosek MKiDN dla instytucji artystycznych w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pozostałych pracowników Filharmonii Łódzkiej prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania (poprzez zaznaczenie w dowolny sposób właściwej odpowiedzi). Zaznaczenie odpowiedzi TAK w którymkolwiek przypadku eliminuje prawo przebywania w obiekcie Filharmonii Łódzkiej.

1. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym, bądź kwarantanną? TAK/NIE

2. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego lub u kogoś z Państwa domowników objawy infekcji, sugerującej zachorowanie na COVID-19? TAK/NIE

3. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego lub kogoś z Państwa domowników potwierdzone zostało zakażenie SARS-Cov-2? TAK/NIE

 **********************************************************************************JJestem świadomy/świadoma, że niepoinformowanie o zakażeniu COVID-19 lub utrzymywaniu kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi COVID-19, osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej, może skutkować odpowiedzialnością karną za narażenie osoby zdrowej na zakażenie oraz odpowiedzialnością karną za szerzenie zagrożenia epidemiologicznego. Jestem świadomy/świadoma sytuacji epidemiologicznej i możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem podczas przebywania w budynku Filharmonii Łódzkiej, pomimo zastosowania środków ochronnych. Rozumiem oraz w pełni akceptuję powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19 (w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz zgon), a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym członków rodziny). Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o każdej zmianie potwierdzonych powyżej okoliczności (stan zdrowia, kontakt z osobami zakażonymi, podejrzanymi o zakażenie, pozostającymi na kwarantannie, czy pod nadzorem epidemiologicznym).

…………………………………………………….

Data i czytelny podpis


Archiwum koncertoweArchiwum Informacji
FILTRUJ KONCERTY
Koncerty symfoniczne
Koncerty muzyki kameralnej
Metropolitan Opera live
Dla dzieci - DUA
Dla dzieci - Odkrywcy muzyki
Dla dzieci - Filharmonia z klasą
Dla dzieci - Baby Boom Bum
Imprezy impresaryjne
Kolory Polski
Koncerty szkolne
Nasłuchiwanie
Odznacz wszystkie
K

Strona internetowa Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zrealizowana w ramach projektu „FŁ100. Stuletnia i nowoczesna Filharmonia Łódzka marką regionalną” współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.