Deklaracja dostępności

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Stan dostępności

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnionii,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały.
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filharmonii oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to min.

 • zasada kontrastu nie jest dostosowana w wielu elementach strony,
 • opublikowane materiały audio wizualne nie posiadają tranksrypcji tekstowej,
 • na stronie internetowej nie występują tzw. skiplinki
 • występujące slidery nie dają możliwości wstrzymania przewijania,
 • wybrane zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej,
 • strona nie daje możliwości sterowania między, wersami, odstępami, akapitami i słowami,
 • na stronie internetowej nie jest widoczny fokus na części elementów,
 • nawigacja po stronie tzw. focusem nie jest intuicyjna i konsekwentna,
 • linki zewnętrzne w wielu przypadkach nie posiadają opisu celu,
 • nawigacja nie jest dostępna z poziomu klawiatury,
 • strona internetowa nie parsuje się zgodnie z W3C,
 • wybrane odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku,
 • wybrane elementy funkcyjne strony nie działają na każdej rozdzielczości ekranu,
 • w zależności od rozdzielczości mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem się strony internetowej,
 • strona internetowa nie wyświetla się poprawnie na każdej rozdzielczości ekranu,
 • w zależności od wielkości w jakiej przeglądamy stronę internetową może wystąpić sytuacja, w której pojawi się oś x,
 • część plików publikowanych w ramach strony internetowej jest niedostępna cyfrowo z powodu wcześniejszego braku koordynatora do spraw dostępności cyfrowej. Do tej pory kwestia dostępności Filharmonii Łódzkiej dla osób z niepełnosprawnościami realizowana była pod względem dostępności architektonicznej i kierowanego do publiczności repertuaru oraz organizowanych przez Filharmonię Łódzką warsztatów, a także wydarzeń o charakterze społecznym, antywykluczeniowym.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Otwarcie panelu WCAG (CTRL + U)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Gaik, anna.gaik@filharmonia.lodz.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 693 380 085. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 20/22

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku znajdują się na poziomie 0. Nie ma różnicy w poziomach między chodnikiem a podłogą Filharmonii, nie ma też progów. Szerokie drzwi umożliwiają swobodne wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szerokie korytarze i foyer pozwalają na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami po budynku Filharmonii Łódzkiej. Umożliwiają dotarcie do kasy biletowej, szatni, Sali koncertowej i łazienek, a także części administracyjnej i przeznaczonej dla artystów. Na Salę koncertową można dostać się z kilku poziomów. Sala koncertowa posiada 7 lóż, zapewniających komfort słuchaczom z niepełnosprawnościami. W łatwy sposób można do nich wjechać i wyjechać. Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się również przy kilku pierwszych rzędach widowni. W budynku znajdują się cztery windy, z których jednocześnie może korzystać osoba poruszająca się na wózka wraz z opiekunem, rodziną. W Filharmonii Łódzkiej od lat osoby z obsługi szatniarsko-bileterskiej opiekują się osobami z niepełnosprawnościami przybywającymi na koncerty do Filharmonii.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W Filharmonii Łódzkiej w ramach projektu „KULTURA 3D. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej dla nowoczesnej i wielofunkcyjnej Filharmonii Łódzkiej”:

 • Wprowadzono dodatkowe, wypukłe oznaczenia, dzięki którym ułatwiony został sposób poruszania się po obiekcie osobom z niepełnosprawnościami (zwłaszcza niedowidzącym, niewidomym oraz niepełnosprawnym intelektualnie, w tym z autyzmem). Przygotowano oznaczenia dla: wejścia, kasy, szatni, portierni, toalet, sali koncertowej.
 • Zastosowano kolorowe kody dla określenia kierunków.
 • Oklejono szyby w ciągach komunikacyjnych – dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, mając na uwadze fakt, iż szczególnie dla dzieci duże powierzchnie szklane są „niewidzialne”, często w nie wchodzą lub wbiegają, co stanowi dla nich duże zagrożenie.
 • Użyto kontrastujące kolory na posadzkach i ścianach, które przyczynią się do zdefiniowania określonej przestrzeni.
 • Udostępniono odpowiednią liczbę dostępnych siedzisk w całym obiekcie.
 • Wygospodarowano salę przeznaczoną na działania hałaśliwe oraz działania twórcze.
 • Zadbano o ty by w filharmonii znalazło się miejsce, gdzie osoba z autyzmem będzie mogła się wyciszyć.

W Filharmonii Łódzkiej ze względu na estetykę obiektu, użyte w nim materiały i zastosowanie określonych rozwiązań graficzno-typograficznych utrudnione jest wprowadzanie wszystkich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wymaga znaczących nakładów finansowych. Filharmonia Łódzka nie posiada pętli indukcyjnej. Było przeprowadzone rozeznanie i koszt zakupu wraz z zestawem koniecznych urządzeń okazał się bardzo duży.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami najczęściej przyjeżdżają do Filharmonii specjalnym transportem lub taksówką. Wówczas podjeżdżają pod główne wejście, przy którym jest dużo miejsca na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z auta. Nieduży parking, którym dysponuje Filharmonia Łódzka, znajdujący się z tyłu nieruchomości i pod ziemią, dostępny jest tylko dla pracowników. Przy pobliskich budynkach znajdują się oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. do Filharmonii Łódzkiej może wejść osoba z psem asystującym. Podczas koncertu może zająć miejsce w loży, co już miało miejsce.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Filharmonia poczyniła kroki do nawiązania kontaktu z tłumaczem polskiego języka migowego.

Inne ułatwienia
Filharmonia Łódzka planuje kontynuować organizację koncertów dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami, najbiedniejszych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, starszych i chorych. Ideą koncertów jest stworzenie spotkania pełnego muzyki, duchowej refleksji i poczucia jedności. Umożliwiony dostęp do kultury wysokiej, tak ograniczony na co dzień, to wymowny gest solidarności mający na celu podtrzymać i pielęgnować nadzieję oraz podtrzymać i pielęgnować nadzieję oraz przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu. Filharmonia Łódzka podczas takich koncertów przyjmowała jednocześnie ponad kilkaset osób, pokazując swoją dostępność dla osób starszych, chorych, dotkniętych niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 Filharmonia Łódzka rozpoczęła proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aplikacje mobilne

Filharmonia posiada aplikację "Filharmonia Łódzka", która jest dostępna w sklepie Play pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bilety24.filharmonialodz